« Apostles’ Creed Apostles, Teaching of the Twelve Apostleship of Prayer »

Apostles, Teaching of the Twelve

APOSTLES, TEACHING OF THE TWELVE. See Didache.

« Apostles’ Creed Apostles, Teaching of the Twelve Apostleship of Prayer »| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |