aA
aA
aA
aA
aA
aA
Holy Bible: Croatian Translation
« Prev 2 Timothy 2 Next »

Chapter 2

1 Ti se dakle, dijete moje, jaèaj milošæu u Kristu Isusu 2i što si od mene po mnogim svjedocima èuo, to predaj vjernim ljudima koji æe biti podobni i druge pouèiti. 3S njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa. 4Tko vojuje, ne zapleæe se u svagdanje poslove kako bi se vojskovoði svidio. 5I natjeèe li se tko, ne ovjenèava se ako se zakonito ne natjeèe. 6Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda. 7Shvati što govorim! Ta dat æe ti Gospodin razum u svemu. 8Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova - po mojem evanðelju. 9Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zloèinac. Ali rijeè Božja nije okovana! 10Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vjeènom slavom. 11Vjerodostojna je rijeè: Ako s njime umrijesmo, s njime æemo i živjeti. 12Ako ustrajemo, s njime æemo i kraljevati. Ako ga zanijeèemo, i on æe zanijekati nas. 13Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati! 14Na to podsjeæaj zaklinjuæi pred Bogom neka ne bude rjeèoborstva: nièemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju. 15Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema èega stidjeti, koji ispravno reže rijeè istine. 16Svjetovnih se pak praznorjeèja kloni: sve æe više provaljivati prema bezbožnosti 17i rijeè æe njihova kao rak-rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet, 18koji zastraniše od istine tvrdeæi da je uskrsnuæe veæ bilo te nekima prevraæaju vjeru. 19Ipak èvrsti temelj Božji stoji - pod ovim je peèatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloæe tko god imenuje ime Gospodnje. 20Pa u velikoj kuæi ima posuda ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih; i jedne su èasne, druge pak neèasne. 21Oèisti li se dakle tko od toga, bit æe posuda èasna, posveæena, korisna Gospodaru, za svako dobro djelo prikladna. 22A mladenaèkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošæu, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz èista srca prizivlju Gospodina. 23Lude pak i neobuzdane raspre odbijaj znajuæi da raðaju svaðama. 24A sluga Gospodnji treba da se ne svaða, nego da bude nježan prema svima, sposoban pouèavati, zlo podnositi, 25da s blagošæu preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraæenjem te spoznaju istinu 26i ponovno budu trijezni izvan zamke ðavla koji ih drži robljem svoje volje.

« Prev 2 Timothy 2 Next »

Advertisements


| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |