Catholic Encyclopedia, Volume 14: Simony-Tournon

Author: Herbermann, Charles George (1840-1916)

Advertisements